facebook image

זכויות עובדים – מלחמת "חרבות ברזל"

החוק העוסק בזכויות עובדים בזמן חירום, הינו חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"). החוק נותן מענה למספר סוגיות בתחום זכויות העובדים ולהלן חלקם –
על פי הנחיות פיקוד העורף, באזורים שאינם אזורי הכרזה, ניתן לעבוד , כאשר התנאי הוא שבמקום העבודה קיים מרחב מוגן תקני.

איסור פיטורים

חל איסור על מעסיקים לפטר עובדים בשל היעדרותם מהעבודה או אי-ביצוע העבודה בשל המצב הבטחוני אשר בגינו נמנע מן העובד להתייצב לעבודתו או לבצעה.
כמו כן, חל איסור לפטר עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנה הנמצא עימו עקב סגירת מוסד חינוך שבו לומד או שוהה הילד ובלבד שבתקופת היעדרותו של העובד מתקיים אחד מאלה:

  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא ההורה העצמאי של הילד.
  • בן זוגו של העובד הוא עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.
זכויות העובד בשעת מילואים

פיטורי עובד שגויס למילואים

חל איסור לפטר עובד הנקרא למילואים בצו 8, לא במהלך המילואים ואף לא לאחר המילואים בתקופה של עד 30 ימים מסיום המילואים, אלא בהיתר של וועדת התעסוקה שליד משרד הביטחון.

תשלום שכר עבודה בעת מצב חירום

החוק שותק לעניין תשלום שכר לעובדים בעת מצב חירום, אלא רק באיסור פיטורים.
עובדים במקומות עבודה שבהם הוכרז ע"י פיקוד העורף מצב חירום ומקומות העבודה סגורים, יהיו זכאים לתשלום שכר עבודה מלא, כאשר מקרה עבר מלמדים, שמעסיקים אלו יקבלו שיפוי מהמדינה באמצעות הסכמים קיבוציים והסדרים מיוחדים לגבי מקומות עבודה אלו.
מקומות עבודה שלא נמצאים באזורי הכרזה, ומקום העבודה נסגר לרגל המצב, עובדים שלהם ילדים עד גיל 14 ונשארים בביתם על פי התנאים הקבועים בחוק יהיו זכאים לתשלום שכר עבודה.
מעסיקים רשאים להוציא את עובדיהם לחופשה של עד 7 ימים בתשלום, אך אם אין לעובד ימי חופשה, מעסיק לא רשאי להכניס את העובד למינוס ימי חופשה.
עובדים המבקשים לא להגיע לעבודה ואינם עומדים בתנאים הקבועים בחוק, המעסיק לא מחויב בתשלום שכר עבודה.
יש לבחון כל מקרה לגופו.

העסקה בשעות נוספות – האם ניתן?

העסקה בשעות נוספות במשק

ביום 9.10.2023 נחתם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, ובו נקבע כי במקום עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה בשבוע כולל עבודה בשעות, אך בתנאי ששעות הנוספות החודשיות לא יעלו על 90 שעות נוספות בחודש.
על פי ההיתר אורך יום העבודה הכולל לא יעלה על 12 שעות עבודה, אולם ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה ביום (כולל שעות נוספות) אם העובד הסכים לכך ובכפוף למתן הפסקה של 15 דקות בין השעות 12:00 בצהריים ל – 14:00, וזאת בנוסף להפסקה שלה זכאי העובד על פי חוק.
הצו נועד לתת מענה למחסור כוח האדם שנוצר עקב המצב המיוחד, -אצל מעסיקים להם למעלה מ – 20 עובדים.
היתר זה יחול אם לפחות 20% ממצבת העובדים כפי שדווחה למוסד לביטוח לאומי בתקופת מאי 2023 ועד יולי 2023 נעדרו ממקום העבודה, בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על-ידי עובדים קיימים בתפוקה זהה מבלי לבצע שעות נוספות על-פי ההיתר, ובנוסף לא יחול על מעסיק שערב תחילת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף היה בידו אישור תקף על היותו מפעל חיוני בהתאם לחוק שירות עבודה בשעות חירום, התשכ"ז-1967.

העסקה בשעות נוספות בענף האבטחה והשמירה

ביום 7.10.2023 נחתם היתר להארכת יום העבודה בענף השמירה והאבטחה לעד 14 שעות עבודה ביום, וזאת בתנאי שעובד העובד 12 שעות ביום תינתן הפסקה של שעה אחת ביום (כולל הפסקה על פי חוק בת 30 דקות). החוק אוסר עבודה של ימים בשבוע. היתר העסקה זה הינו זמני ויעמוד בתוקף עד להודעה של פיקוד העורף על סיום המצב.

העסקת עובדים במצב חירום

ביום 7.10.2023, חתם שר העבודה על צו הקובע שעובדים במפעלים למתן שירותים קיומיים יכולים להמשיך ולעבוד בשטח שהוכרז "במצב מיוחד בעורף" בהתאם להנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.
במקומות עבודה חיוניים אלו, על העובדים להגיע לעבודה ואי התייצבותם תהווה עבירה פלילית. בנוסף, עובדים אלו לא יהיו זכאים לשכר עבודה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדה של עוה"ד אורנה שמריהו בטל': 09-7796900

מידע זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

4.8 / 5. 29

שיתוף:
דילוג לתוכן