facebook image

הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי מילואים

ובנוסף: הטבות לבן זוג המשרת במילואים

בשל המצב השורר בארץ מיום 7.10.2023, השבת הארורה, חיילי משרתי מילואים מצאו את עצמם שבים מהמילואים ותוך 30 ימים מקבלים זימון לשימוע ומפוטרים מהעבודה.
על מנת להקל על שובם של חיילינו המשרתים במילואים לעבודתם, ולהגן על מקום עבודתם, ביום 4.2.2024 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות המגזר העסקי ולבין ההסתדרות, שבו הגיעו הצדדים להסכמות להארכת התקופה המוגנת למשרתי מילואים השבים לעבודתם ובנוסף, תוספת ימי היעדרות בתשלום על אלו הקיימים כיום כדין לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים וכן להסכמות לגרירת ימי חופשה נוכח מצב החירום, לכלל המשק.
ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים הינם לתקופה קצובה, קרי החל מיום: 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2024 (להלן: "תקופת ההסכם").

להלן עיקרי ההסכם –

הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת מילואים

בכל הנוגע לפיטורים למשרת מילואים, עובד אשר נעדר בשל שירות מילואים מעל ל- 60 ימים ממקום עבודתו או יותר במהלך תקופת ההסכם, חל איסור לפטרו בתקופה של 30 הימים העוקבים ל – 30 הימים שלאחר תום שירות המילואים על פי סעיף 41 א (ב) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן: "החוק"), אלא אם קיבל את אישור הוועדה הפריטטית לפי הסכם זה, שחבריה הינם נציג אחד לכל צד בהסכם.

ימי היעדרות בתשלום לבן זוג של משרת מילואים

ימי מילואים מצטברים
במהלך תקופת ההסכם
תוספת ימי היעדרות
בתשלום לבן זוג
עד 30 ימים0
מ – 31 ימים ועד 60 ימים2 ימי היעדרות
מ – 61 ימים ועד 90 ימים4 ימי היעדרות
מ – 91 ימים ועד 1206 ימי היעדרות
החל מ – 121 ימים8 ימי היעדרות

שעת היעדרות לבן/בת זוג של משרת במילואים

בתקופת ההסכם, זכות בן/בת הזוג של משרת מילואים הקבועה בסעיף 7(ג)(6) לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, היעדרות של שעה אחת ביום על פי התנאים ששם, תחול גם במקרה בו בן/בת הזוג כאמור המועסקים במשרה מלאה המפוצלת בין מעסיקים שונים , באופן יחסי אצל כל מעסיק, תוך הצגת אסמכתא בדבר היקפי המשרה בפועל בקרב כלל המעסיקים.

הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרתי מילואים

צבירת חופשה שנתית

עובד רשאי לצבור את יתרת ימי החופשה השנתית העומדת לרשותו גם בלא הסכמת המעסיק ולצרפה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות, אם במהלך תקופת ההסכם התקיים אחד או יותר מסיבות המפורטות בהסכם.
לימים שקטים יותר ולכל בירור נוסף, ניתן לפנות אל משרדי בטל: 09-7796900
מידע זה מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

4.8 / 5. 11

שיתוף:
דילוג לתוכן