facebook image

האם ניתן לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים?

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

עקרי הוראות חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט-1949 (להלן: "החוק") קובעים כדלקמן – סעיף 41 א לחוק קובע כי חל איסור על מעסיק לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים, אלא בהיתר ועדת התעסוקה שליד מקום העבודה.

עוד קובע החוק כי חל איסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו – ובמקרה שפוטר הפיטורים בטלים.

האיסור לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים הינו כאשר מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים. האיסור חל גם במשך תקופה של 30 יום לאחר תום שירות המילואים.

פיטורי עובד בשירות מילואים

פיטורים כאמור מותרים רק אם ניתן לכך היתר מאת ועדת התעסוקה, והיתר זה יינתןאם יוכיח המעביד כי הפיטורים אינם בשל שירות המילואים.

בנוסף, קובע החוק כי לא ניתן לחפוף את תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים עם תקופת המילואים וכן עם תקופה של 30 יום לאחר תום שירות מילואים העולה על יומיים ברציפות.

עוד נקבע בחוק, כי בגדר פיטורים ייחשב גם אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר או חוזה לתקופה פחותה מ- 12 חודשים שהאריך או חידש העסקה קודמת של העובד שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.

לסיכום

חל איסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, ופיטורים שכאלה בטלים היה וועדת התעסוקה לא נתנה היתר לפיטורים אלה.

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן