facebook image

עבודת נוער

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

האם מותר להעסיק בני נוער בחופשה? מהם החוקים החלים על העסקת בני נוער? לקראת חופשת הקיץ הקרבה, מדריך בנושא. הורים ומעסיקים – כדאי שתדעו!!! מאת: עו"ד אורנה שמריהו

העסקת בני נוער בחופשת קיץ

חופשת הקיץ תחל בקרוב, וחלק ניכר מבני הנוער יחלו לעבוד בתקופה זו במקומות עבודה ברחבי הארץ. על עבודתם של בני הנוער חלים דיני עבודה, כפי שהם חלים על עבודתם של כל העובדים הבוגרים במשק.

בחלק מהזכויות בדיני העבודה מוענקות הגנות מיוחדות לבני הנוער, ובחלק אחר ניתנות לבני הנוער זכויות מוקטנות, המביאות בחשבון את היכולות המוגבלות של בני הנוער להתחרות בשוק העבודה.

המסגרת הנורמטיבית להעסקת בני נוער מוסדרת בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 (להלן: "חוק עבודת הנוער") אשר שם במרכזו את הנער/ה וקבע הוראות ברורות לגבי דרך העסקתם תוך הטלת קנסות ועונשים למעסיקים אשר יפרו את הוראותיו.

ההסדרים העיקריים החלים על העסקת בני נוער בחופשת הקיץ:

1. גיל העסקת בני נוער

 • חוק עבודת נוער אוסר להעסיק בתקופה של חופשה מלימודים רשמית, בני נוער מתחת לגיל 14 שנה.
 • נער שמלאו לו 14 שנה וטרם מלאו לו 15 שנה, מותר להעסיקו בתקופת חופשת הלימודים הרשמית בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
 • בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.
 • בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום – אין להעסיק נער שטרם מלאו לו 15 שנה. בעניין זה בהעסקת בני נוער מתחת לגיל 15 שנה, יש לקבל היתר מיוחד ממשרד התמ"ת וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות העסקה.
העסקת נוער
העסקת נוער

2. האישורים הנדרשים להעסקת נוער

 • כיום אין חובה על המעסיק לדרוש פנקס עבודה כבעבר מבני נוער, אך חלה על המעסיק החובה, להחזיק במקום העבודה של הנער העובד צילום תעודת זהות של הנער או של הוריו בצירוף אישור רפואי מרופא כללי, המהווה תנאי להעסקתו של הנער.
 • בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רפואת עסקתי כתנאי להעסקת הנער או הנערה.

3. שעות עבודה ומנוחה וחופשה שנתית

 • חוק עבודת נוער קובע כי בני נוער לא יעבדו יותר מ – 8 שעות ליום ו – 40 שעות עבודה לשבוע.
 • נער או נערה מעל ל – 16 שנה, מותר להעסיקם עד 9 שעות עבודה ביום ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.
 • אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית (לגבי נער יהודי – יום השבת; לגבי נער שאיננו יהודי – את יום השבת או את היום הראשון או את היום השישי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועי שלו).
 • אין להעסיק בני נוער בשעות נוספות.
עבודת נוער
עבודת נוער

4. הפסקות

 • חוק עבודת נוער מחייב את המעסיק ליתן לבני הנוער הפסקה בת 45 דקות לפחות למנוחה ולסעודה ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של 1/2 שעה לפחות.
 • הפסקת עבודה תינתן לבני נוער המועסקים מעל ל – 6 שעות עבודה ביום.
 • הפסקת העבודה הינה על חשבון בני הנוער, וחשוב לציין זאת בפניהם לפני תחילת עבודתם.

5. עבודת לילה

 • בין השעות 22:00 בערב ועד ל – 08:00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת לגיל 16; ובין השעות 22:00 בערב ל – 06:00 אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וזאת גם לא יאוחר מהשעה 23:00.
 • נער או נערה שגילם הוא 16 ועד 18 ניתן להעסיק בחופשות רשמיות מלימודים עד השעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעות העובד לביתו.

6. רישום שעות עבודה

 • החוק קובע כי חלה על המעסיק חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.
 • במידה והרישום נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני, יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימת הנער/ה והמעביד.

7. שכר עבודה

 • על פי חוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987, נער או נערה עובדים זכאים לשכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום.
 • בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987, נקבע כי שכר העבודה לבני נוער ישולמו באחוזים משכר המינימום הקבוע בחוק, בהתאם לגילו של העובד.
 • שכר המינימום לשעה מחושב לפי חודש עבודה בן 173 שעות בלבד, ועבודה של 40 שעות בשבוע נחשבת למשרה מלאה.
 • להלן שכר המינימום לבני נוער נכון החל מאפריל 2015.

העובד שכר מינימום לחודש שכר מינימום לשעה (5 ימים בשבוע)

 • עובד שטרם מלאו לו 16 שנה, עד 70% משכר המינימום הקבוע בחוק 3,255.00 ₪ 18.82 ₪
 • עובד שמלאו לו 16 שנה אך טרם מלאו לו 17 שנה, עד 75% משכר המינימום הקבוע בחוק 3,487.50 ₪ 20.16 ₪
 • עובד שמלאו לו 17 שנה אך טרם מלאו לו 18 שנה, עד 83% משכר המינימום הקבוע כחוק 3,859.50 ₪ 22.31 ₪
 • חניך (כהגדרתו בחוק החניכות, באישור משרד התמ"ת) 2,790.00 ₪ 16.13 ₪

8. הוצאות נסיעה

 • בנוסף לשכר העבודה, יש לשלם לבני הנוער הוצאות נסיעה הדרושות להם בכדי להגיע למקום עבודתם וזאת עד לסכום של 26.40 ₪ ליום עבודה.
 • הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו.

9. ימי חופשה

 • מכסת ימי החופשה לבני הנוער גדולה מזו הניתנת לבוגר והיא – 18 יום בשנה לעומת 14 יום לבוגר.
 • בני נוער אשר יעבדו רק בחופשת הקיץ, יהיו זכאים למכסת 18 ימים המוכפלת במספר ימי עבודתם חלקי 240.
 • אם במשך עבודתם של בני הנוער לא ניתנה להם חופשה בתשלום, יש לשלם להם בסיום עבודתם פדיון ימי חופשה.

10. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002

על המעסיק למסור לנער הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר מ – 7 ימים מהיום שהנער/ה התחיל לעבוד אצלו.

11. עבודות אסורות

תקנות עבודת נוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995, קובעות הגבלות ואיסורים על העסקת בני נוער בעבודות מסוימות, בין השאר על…

 • על עבודה עם גורמים מכניים ואחרים (עבודה תת-קרקעית במכרה, התקנה, חפירה או בנייה של באר, בור שופכין או מנהרה, ריתוך או ניקוי מנוע);
 • על עבודה עם מכונות ומיתקנים מסוימים (מכונות חיתוך, מקצצות בשר, שריפת סיד או גבס או מכונות לישה);
 • על עבודה עם גורמים פיזיקליים (עבודה עם מכשירים פולטי קרינת לייזר, עבודה במכשירי קרינה מייננת או בחומרים רדיואקטיביים);
 • על עבודה עם גורמים כימיים (עבודה עם ממסים אורגניים, עם חומרי הדברה למיניהם או בייצור סיגריות);
 • על עבודה עם גורמים ביולוגיים (עבודה במחלקות בתי-חולים שקיימת בהן סכנת הידבקות במחלות זיהומיות, טיפול בגופות נפטרים או עבודה בבית-מטבחיים) וכן הלאה.

12. עונשים על העסקת נוער 

 • מעביד אשר יעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס כמפורט להלן:
 • העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק – מאסר עד שנה, או קנס מרבי בסך 43,800 ₪.
 • העסקת נוער ללא אישור רפואי / העסקה שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות / אי מתן הפסקות – מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ₪.
 • העסקה ללא הוצאת פנקס עבודה לנוער – קנס מרבי בסך 14,400 ₪.
 • קנסות מינהלים הנעים בין 1,500 ₪ עד 5,000 ₪ לכל עבירה, לפי העניין.

העסקת בני נוער בחופשת קיץ – עבודת נוער 2009

האגף לאכיפת חוקי העבודה יערוך מבצע אכיפה מוגבר בקרב מעסיקים המעסיקים בני נוער בשל צאתם של אלפי בני נוער לחופשת הקיץ והשתלבותם בשוק העבודה.

כ – 85 מפקחי עבודה של האגף לאכיפת חוקי העבודה שבמנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, ייערכו במהלך חופשת הקיץ מבצע אכיפה מוגבר בקרב מעסיקים המעסיקים בני נוער בשל צאתם של אלפי בני נוער לחופשת הקיץ והשתלבותם בשוק העבודה" – כך מסר חזי אופיר מנהל אגף האכיפה בתמ"ת.

שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר ציין כי אסור לאפשר למשבר הכללי ולמצב המשק, להוות עילה לניצול של בני נוער במהלך חופשת הקיץ. וקורא למעסיקים לאפשר לבני הנוער לעבוד בכבוד, ולזכור כי אלו הילדים של כולנו.

המבצע ייערך בכל רחבי הארץ מהצפון ועד הדרום. בתקופה זו יבוצעו ביקורות יזומות של מפקחי משרד התמ"ת בבתי עסק המעסיקים בני נוער וכן יינתן מענה מידי לתלונות בני הנוער. השנה יתמקד המבצע באולמות אירועים, שירותי הסעדה, שווקים, קייטנות, פארקי שעשועים ועוד.

במסגרת המבצע יבדקו תנאי העסקתם של בני הנוער, תוך מיקוד האכיפה בהוראות חוק עבודת הנוער, חוק שכר מינימום, חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ועוד.

פעולות ההכנה שנעשו ע"י אגף האכיפה, הם:

 • כל סניפי שירות התעסוקה בארץ צוידו בברושורים (כ-40,000) עם פירוט זכויותיהם של הנערים אשר יחולקו לנערים עם קבלת פנקס העבודה מפקידי ההשמה.
 • התקיימו הדרכות לתלמידי בתי הספר התיכוניים במספר בתי ספר ובניהם, בתי הספר התיכוניים בעיר קרית מלאכי, בקריות ובחיפה וכן בבתי ספר במגזר הערבי בצפון הארץ.
 • נשלחה איגרת למעסיק ובה עיקרי הוראות חוקי העבודה הנוגעים להעסקת בני הנוער.

לסיכום

העסקת נוער בניגוד להוראות חוק עבודת נוער, לא תוכל לפטור את המעביד מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר, שבני הנוער זכאים לו עבור עבודתם, עקב עבודתם ולפי כל דין.

החוקים המאוזכרים במאמר:

• חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953
• חוק שעות עבודה ומנוחה
• חוק שכר מינימום
• בתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987
• חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
• תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995

* עו"ד אורנה שמריהו הינה בעלת ניסיון של מעל ל – 11 שנים במתן ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה, וזאת במסגרת תפקידה בעבר כמזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות הפקידים במרחב ת"א-יפו, וכיום מעל ל – 6 שנים כמנהלת משרד עצמאי שתחום התמחותו הינו בנושא דיני עבודה הכולל: ייעוץ משפטי הן למעסיקים והן לעובדים, פיטורים והתפטרות, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, חופשה, מחלה, הבראה, פיצויים בגין פיטורים בחוסר תום לב, זכויות נשים בעבודה ועוד.

ליצירת קשר, השאירו פרטים או צרו קשר בטלפון: 09-7796900
—————————————————————————————————————————-
** המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן