facebook image

שכר מורים ופיטורי מורים

מצב שכר המורים בארץ בשנים האחרונות

רבות מדובר שהמורים במערכת החינוך בארץ מרוויחים שכר נמוך יחסית, ויש הטוענים כי הדבר מביא לאי משיכת מורים איכותיים למערכת החינוך בארץ, ואף לנטישת מורים כאלה את המערכת.

קצת נתונים סטטיסטיים על משכורות המורים

מנתוני הדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר פורסם ביום 1.3.2016 עלה כי שכר מורים בארץ דווקא עלה ב-60% בתוך 10 שנים, משנת 2003 ועד לשנת 2013, וזאת הודות לשתי הרפורמות שנכנסו למערכת החינוך בארץ בשנים האחרונות, בשם "עוז לתמורה" ו-"אופק חדש". שכן, בעוד שבשנת 2003 השכר החודשי הממוצע של המורים בארץ עמד על 6,591 ש"ח, אזי בשנת 2013 הוא עמד כבר על 10,509 ש"ח.

למעשה, הגידול שחל בשכר המורים בשנים הללו היה כפול מזה מהגידול חל בשכר הממוצע במשק. עם זאת, שכר מורים בחינוך היסודי בישראל נמוך בכ-12% מהשכר הממוצע של עמיתיהם במדינות החברות בארגון ה-OECD, ואילו שכר מורים בחטיבה העליונה בארץ אף נמוך ב-28% מהשכר הממוצע של עמיתיהם במדינות החברות בארגון ה-OECD.

הנתונים בדבר השיפור הניכר ברמת השכר של המורים בארץ קיבלו חיזוק גם במסגרת דו"ח ה-EAG (Education at a Glance) השנתי מיום 12.9.2017 של ארגון ה-OECD, אשר משווה בין מערכות החינוך של המדינות החברות בארגון.

מממצאי דו"ח זה עולה כי חל שיפור ניכר ברמת השכר של המורים בישראל בין השנים 2007 – 2015, באופן לפיו ישראל מדורגת כיום במקום השני מבין מדינות הארגון בשיעור השיפור של השכר בגני הילדים (גידול של 38%) ובמערכת החינוך היסודי (גידול של 25%).

במקום הראשון בשיעור השיפור בחטיבות הביניים (גידול של 36% לעומת 4% בממוצע בין חברות הארון), ובמקום הרביעי בשיעור השיפור בחטיבה העליונה (גידול של 15%). הדו"ח גם מבהיר כי הגידול בשכר המורים נובע מהגדלת תקציבי החינוך בארץ בשנים האחרונות: מאז 2014 גדל תקציב החינוך ב–14%, לעומת גידול של 10% בכל תקציבי הממשלה, ומאז 2012 הוא זינק ב–56%, שיעור שנחשב לגידול הגבוה ביותר בקרב משרדי הממשלה.

מורה באמצע שיעור בכיתה

ממוצע שכר מורים בארץ לעומת שכר המורים בעולם

עוד עולה מדו"ח זה כי ממוצע שכר מורים בישראל כיום הינו מעל הממוצע של מדינות הארגון, באופן לפיו מורה בישראל מרוויח לשעת עבודה בממוצע בין 12% ל-45% יותר מאשר הממוצע למורה במדינות הארגון.

דבר זה נובע מכך שמספר שעות הנוכחות של מורה בבית הספר בישראל ומספר שעות עבודתו לפי הסכמי השכר הינם זהים, וכתוצאה מכך שכר שעת העבודה בפועל בכלל שלבי החינוך בישראל הינו גבוה מהממוצע של מדינות הארגון.

יחד עם זאת, מדובר בנתון שמעט מטעה, מאחר שהוא מתייחס לממוצע של כל דרגות הוותק, בעוד שבפועל קיים פער משמעותי בין שכרם של המורים הוותיקים בארץ לשכרם של המורים החדשים. מורה ביסודי בעל ותק של 10 שנות עבודה מרוויח פי 1.31 ממורה מתחיל, ואילו מורה בפסגת סקאלת השכר מרוויח פי 2.05 ממורה בעל ותק של 10 שנות עבודה.

כתוצאה מהפערים בדרגות השכר בין המורים הוותיקים למורים החדשים, המורים הוותיקים בישראל אכן מרוויחים שכר גבוה יחסית, מעל מהשכר הממוצע של מדינות הארגון, אולם המורים החדשים מרוויחים שכר נמוך יחסית, ומתחת לשכר הממוצע של מדינות הארגון: כ-20,000$ לשנה לעומת 31,000$ של מדינות הארגון.

למעשה, פערי השכר בין המורים הוותיקים למורים הצעירים אף התרחבו ב-15 השנים האחרונות. במשרדי האוצר והחינוך מודעים לפערים הללו ומנסים לטפל בהם כעת.

בהתאם לכך, בחודשמרץ 2017 נחתם הסכם חדש בין שר החינוך ושר האוצר לבין הסתדרות המורים, אשר משפר את שכר המורים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים – עלות מימוש ההסכם החדש הינה 700 מיליון ש"ח בשנה. הסכם זה גם מעניק תוספת שכר של עד 20% למורים חדשים, כאשר המטרה היא לקלוט מורים חדשים למערכת.

כיצד ניתן לפטר מורים בארץ

כאשר מדובר בפיטורי מורים בארץ, ניתן לפטרם בהתאם לאחת מ-3 עילות הפיטורים הבאות:

  • פיטורים תקציביים/מנהליים – פיטורים עקב אילוצים וצמצומים שאירעו בבית הספר בו עובד המורה, כגון עקב ירידה במספר התלמידים, ביטול מגמות, והפחתת תקן השעות.
  • פיטורים משמעתיים – פיטורים עקב הפרת משמעת חמורה של המורה, שהוכחה בבית דין משמעתי.
  • פיטורים פדגוגיים – פיטורים עקב אי התאמה של המורה למערכת החינוך. הליך הפיטורים בגין עילה זו נמשך שנתיים, והוא כולל ביקורת של מפקחים מטעם משרד החינוך וכן שיגור מכתב אזהרה למורה בדבר קבלת ההחלטה על פיטורים.

יחד עם זאת, יש להבדיל בין פיטורי מורה בעל מעמד של קביעות, אשר ניתן למורה לאחר שעבד 3 שנים במערכת החינוך, לבין פיטורי מורה זמני במהלך תקופת הניסיון הנ"ל. בהתאם לתקנון שירות עובדי ההוראה, הסמכות לפיטורי מורה זמני נתונה למנכ"ל משרד החינוך, ואילו הסמכות לפיטורי מורה קבוע נתונה לוועדה פריטטית, אשר מורכבת מנציגי משרד החינוך וארגון המורים, דבר שמטבע הדברים מקשה הרבה יותר על פיטורי מורה קבוע.

עו"ד אורנה שמריהו מסייעת לכל מורה ממערכת החינוך לקבל ייעוץ משפטי מקיף במידה שנתקל בעוולה או בפגיעה בזכויות העובד שלו או שלה. 

מה הן העילות לפיטורי מורה?

ניתן לפטר מורה בהתאם ל3 העילות הבאות:
פיטורים תקציביים / מנהליים
פיטורים משמעתיים
פיטורים פדגוגים
היכנסו לאתר להסבר על על אחת ממהעילות

איך שכר המורים בארץ ביחס למדינות ה OECD?

על פי דו"ח הלמ"ס 2016, מורה בישראל מרוויח לשעת עבודה בממוצע בין 12% ל-45% יותר מאשר הממוצע למורה במדינות ה OECD

4.9 / 5. 214

שיתוף:
דילוג לתוכן