facebook image

פיטורים בזמן מחלה

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

דיני עבודה עוסקים בכל ההיבטים הקשורים לתעסוקה, שכר, חוזים, וזכויות העובדים, וכן בנושא פיטורים. בעת מחלה של עובד או בן משפחתו, עולה הדילמה האם וכיצד יכול העובד להישאר במקום העבודה, וכאשר התנאים אינם מאפשרים זאת, נאלץ העובד להתפטר. האם עובד שהתפטר מפאת סיבות רפואיות זכאי למימוש כל ימי המחלה שלו, והאם מעסיק רשאי לפטר עובד בשל מחלה? על כך ועוד, במאמר הבא.

ניצול ימי מחלה

על פי חוק דמי מחלה, מעסיק המבקש לפטר עובד בשל מחלה, מחויב לאפשר לעובד לקבל את התמורה המלאה לימי המחלה שנצברו לזכותו.

ימי מחלה לעובד מוגדרים על פי חוק, וכן בחוזה ההעסקה, כל עוד העובד הועסק במקום העבודה לפחות שנה, הוא זכאי למימושם המלא.

היות שכך, מעסיק המעוניין לפטר עובד בגין מחלה, מחויב לשלם לו תשלום ימי מחלה לפי חוק, וכן, עובד שנזקק לחופשת מחלה זכאי לתשלום מלא של ימי המחלה לעובד שצבר במהלך שנות עבודתו. לשם כך העובד יתבקש להציג אישורים רפואיים על המחלה, הטיפול, וימי המנוחה להם הוא זקוק.

אישה מפוטרת בזמן מחלה
פיטורים בזמן מחלה

שינוי בתנאי ההעסקה

עובד שמפאת מחלה אינו יכול להמשיך לעבוד במקצועו, נדרש להביא אישורים מרופא תעסוקתי. למעסיק נשמרת הזכות להציע לעובד תעסוקה חלופית אותה יוכל לבצע, אך ללא שינוי בתנאי השכר.

היה והעובד סירב להצעתו של המעביד לתעסוקה חלופית מתאימה למצבו הרפואי החדש, ללא פגיעה בתנאי השכר, המעסיק רשאי לפטרו, ואילו אם העובד בוחר להתפטר במקרה כזה, אין המעסיק מחויב לשם לו פיצויי פיטורין.

בכל מקרה, גם אם העובד מתפטר, או מפוטר, המעסיק מחויב לשלם לעובד את מלוא שוויים של ימי המחלה שצבר.

פיטורים בשל מחלה

אם העובד הוא זה שמתפטר, אזי המעסיק אינו מחויב לשלם לו פיצויי פיטורים, ואילו אם המעסיק הוא המפטר, אזי המעסיק מחויב לשלם לעובד פיצויי פיטורין.

בשני המקרים על המעסיק לאפשר לעובד לממש את מלוא ימי המחלה שמגיעים לו, וכן לתת לו ארכה לאחר ניצול ימי המחלה, שתהיה שוות ערך לארכת הודעת פיטורין מוקדמת. שכן אין לעובד אפשרות למצוא תעסוקה חלופית בזמן מחלה.

פיטורים בזמן מחלה

מחלה של בן משפחה

כאשר בן משפחה מדרגה ראשונה נקלע למצב רפואי המחייב היעדרויות של העובד ממקום עבודתו, והעובד נאלץ להתפטר, יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים, בתנאי שיספק את האישורים הרפואיים הנחוצים.

דין זה נכון לגבי ילד של העובד, כולל ילד מאומץ או חורג, בן זוג או ידוע בציבור, הורה או הורה של בן הזוג, וכן סב או נכד של העובד או בן זוגו, הנמצאים תחת חסותו של העובד.

במקרה של היעדרויות בשל מחלת בן משפחה, רשאי העובד לנצל ימי מחלה שלו, על פי המצוין בחוק, ובהתאם לאישורים ומסמכים רפואיים שיספק.

את מספר ימי המחלה שניתן לנצל עבור כל מקרה של מחלת קרוב משפחה תוכלו לבדוק באתר של משרד העבודה והשירותים החברתיים.

לסיכום

דיני עבודה תוקנו על מנת לאפשר לעובדים בישראל תנאי העסקה הוגנים. כאשר עובד, או בן משפחה קרוב של העובד, נקלעים למצב רפואי הפוגע ביכולתו של העובד להמשיך בעבודתו במתכונתה הנוכחית, החוק מאפשר לעובד ליהנות ממימוש ימי מחלתו, וכן מפיצויי פיטורים.

התנאי לזכאות להגנת החוק במקרה של פיטורים בזמן מחלה, הוא עבודה באותו מקום לפחות שנה אחת מלאה, וכן הוכחת קשר ישיר בין המצב הרפואי וההתפטרות. החוק מונע ממעסיק לפטר במזיד אדם העומד בפני ניתוח או סדרת טיפולים מתישה, ומחייב את המעביד במקרה כזה לאפשר לעובד לנצל את ימי המחלה לעובד שנצברו לזכותו, וכן לתת לו את הארכה הנדרשת בהתראה מוקדמת, לאחר שניצל את ימי המחלה.

בנוסף לכך, רשאי מעסיק להציע לעובד תעסוקה חלופית התואמת את מצבו הרפואי, בתנאי שההצעה סבירה ואינה מבזה את העובד, וכן שתנאי השכר של העובד אינם משתנים. כך מכוון החוק להגן על שני הצדדים, ולאפשר הסתגלות מירבית לתנאים החדשים שנוצרו.

5 / 5. 1

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן