facebook image

זכויות עובדים לחופשה בימי החנוכה – 2020

חג החנוכה בפתח, ולמשרדי נוהרות השאלות לגבי זכאות עובדים לחופשה בחג החנוכה.
ככלל, החוק אינו מעניק לעובד זכות להיעדר בתשלום בחג החנוכה.

בפקודת סדרי השלטון והמשפט נקבעו אילו חגים יוכרו כימי חופשה ללא תשלום, והם – שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות. בהתאם לאמור, ימי החנוכה אינם נחשבים כימי חג, בהם זכאי העובד למנוחה שבועית.

הנה כי כן, עובד לא זכאי להיעדר ולהיות זכאי לתשלום יום חג בחג החנוכה.
עם זאת, עובד רשאי לבקש 30 ימים מראש מהמעסיק לצאת לחופשה ויהיו זכאים לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

עובדים העובדים במסגרת הסכמים קיבוציים שונים וצווי ההרחבה שם נקבע, כי עובדים אלו יהיו זכאים להיעדר במסגרת "יום בחירה" וזאת בנוסף על ימי החג המפורטים לעיל, מבלי שיום זה ינוכה מימי החופשה העומדים לרשותם.

יודגש כי זכות זו אינה מעוגנת בחוק, ועובדים, אשר לא חל עליהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור, אינם זכאים לתשלום בעבור יום הבחירה.

נוכח האמור לעיל- עובד אשר יבקש יום חופשה בחג החנוכה, ינוכה לו יום זה מיום החופשה הצבורה ועליו ליידע את המעסיק 30 ימים טרם המועד המבוקש.

0 / 5. 0

שיתוף:
דילוג לתוכן