facebook image

המדריך למבודדים – תשלום ימי מחלה בימי הבידוד

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

דמי בידוד, דמי מחלה ומה שביניהם

בחודש 11/2010 עבר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תיקון מס 3, התשפ"א-2020 (להלן: "החוק"). מאת: עוה"ד אורנה שמריהו ועוה"ד יחיאל מנחמוב

מי וכמה זכאי:

החוק מסדיר את תשלום ימי הבידוד לעובד אשר נדרש להימצא בבידוד ובנוסף מסדיר את השיפוי שינתן למעסיקים בגין השלומים שיהא עליהם לשלם לעובדיהם אשר נדרשו לשהות בבידוד.

עובד העומד בתנאי החוק, יהא זכאי ממעסיקו לתשלום מלא עבור ימי היעדרותו למעט היום הראשון לבידוד. בעד יום ההיעדרות הראשון, בהעדר הסכם מיטיב, אין העובד זכאי לתשלום.

לגבי היום הראשון לו העובד לא יהיה זכאי לתשלום, יוכל היא לבקש ממעסיקו לזקוף יום זה ע"י ימי החופשה הצבורים לו.

ימי הבידוד ישולמו לעובד ע"ח ימי המחלה שנצברו לעובד וזאת עד ל – 4 ימי מחלה לכל היותר.

המדריך למבודדים, תשלום ימי מחלה בימי הבידוד

חובת דיווח כתנאי לזכאות:

תנאי הכרחי לזכאות תשלום ימי הבידוד, הנו כי העובד מסר דיווח על בידוד בית למשרד הבריאות ובנוסף, המציא העתק מהדיווח למעסיקו, וזאת עד 7 ימים טרם תשלום שכר העבודה לאותו החודש.

על מי לא חל החוק:

החוק אינו חל לגבי עובד שנדרש לשהות בבידוד בשל שובו מחו"ל שלא מטעם המעסיק.

נדגיש: כאשר העובד נסע לחו"ל במסגרת עבודתו, או אז יהיה זכאי לתשלום בעד כל תקופת הבידוד, כולל היום הראשון, כאשר ימים אלה לא יופחתו לו מימי המחלה.

כמו כן החוק אינו חל על עובד השוהה בבידוד בשל היותו חולה מאומת שאז יהא זכאי לתשלום ימי מחלה ולא לדמי בידוד.

תקרת קיזוז ימי מחלה:

בעד הימים בהם שהה העובד בבידוד, יופחתו ימי המחלה בהם שהה העובד בבידוד כאשר לא ניתן להפחית לעובד מעל ארבעה ימים.

במקרה בו אין לעובד מספיק ימים להפחתה (בתקרת ארבעה ימים), אזי יופחתו הימים העומדים לרשותו ואילו יתרת הימים, ינוכו ממספר ימי המחלה להם יהא זכאי העובד בעתיד.

היה ויחסי העבודה יגיעו אל קיצם בטרם הספיק העובד לצבור את יתרת ימי המחלה אותם נותר לקזז בעד ימי הבידוד, אזי יקוזזו ימי החופשה הצבורים לעובד. ככל ואין לזכות אותו עובד אף ימי חופשה לקיזוז-אזי במקרה שכזה אין המעסיק יכול לדרוש ימים אלה.

עובדים בבידוד כעובדים שאינם בבידוד:

עובד אשר עבד בתקופת הבידוד ממקום בידודו, אינו זכאי לדמי בידוד בעד הימים בהם עבד ואין לנכות לו ימי מחלה בעד אותו פרק זמן בו עבד ובהתאם, אף המעסיק מצדו, לא יוכל לדרוש שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בעד ימי הבידוד בהם העבד עבד. בגין יתר הימים בהם העובד לא עבד בתקופת הבידוד, יהא העובד זכאי לתשלום ולקיזוז ימי מחלה כאמור לעיל.

כוחם ותוקפם של ימי הבידוד ככוחם ותוקפם של ימי מחלה:

תקופת הבידוד דינה כדין היעדרות בתקופת מחלה ולכן, כמו שלא ניתן לפטר עובד במחלה לא ניתן לפטר עובד השוהה בבידוד כמו כן חלה חובה לביצוע הפרשות גמל וצבירת וותק ככל עובד השוהה במחלה.

שיפוי חלקי למעסיק בהתאם לגודלו:

ככל ואין מדובר במעסיק שהוא גוף ציבורי, כמו גם קופת חולים ותאגיד בריאות, מוסד חינוך ומוסד להשכלה גבוהה שהמדינה השתתפה בתקצובם לשנת 2019 בגובה 40%, אזי יהיה זכאי המעסיק לשיפוי חלקי בעד ימי הבידוד ששילם לעובדיו.

מעסיק שאינו נכלל באלה, החל מחודש פברואר 2021, יוכל להגיש בקשה מקוונת למוסד לביטוח לאומי לשיפוי חלקי בגין דמי בידוד או דמי מחלה בעד שהייה בבידוד ששילם לעובדיו ששהו בבידוד. הבקשה תוגש בתוך 60 ימים מתום החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד כאשר השיפוי יחול רטרואקטיבית מתאריך 1.10.20.

כדי להיות זכאי, על המעסיק לעמוד במספר תנאים: ראשית נדרש כי העובדים ששהו בבידוד דיווחו על כך למשרד הבריאות. נבהיר כי עובדים ששהו בבידוד בין התאריכים 29.10.20 ועד לתאריך 19.11.20, המעסיק יהיה רשאי לקבל שיפוי גם אם העובדים לא דיווחו למשרד הבריאות.

כמו כן, תנאי נוסף הנו כי מספר העובדים לא עבר את מספר העובדים שהיו רשומים אצל אותו מעסיק ביום 1.8.20.

לגבי גובה השיפוי הרי שבעד יום עבודה ראשון זכאי המעסיק להחזר מלא ואילו בעד יתר הימים, משתנה גובה ההחזר בהתאם למניין העובדים: מעסיק המונה עד ל- 20 עובדים, זכאי להחזר חלקי בגובה 75% מהתשלום ששילם ואילו מעסיק המונה למעלה מ- 20 עובדים, יהא זכאי להחזר בגובה 50%.

תחולת החוק

חוק זה נכנס לתוקפו החל מיום 20.10.2020 ותוקפו יעמוד עד ליום 31.3.2021.

לכל שאלה נוספת בנושא זה, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בטל' 09-7796900.

  • כל המוצג במאמר זהה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלו נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
  • הכתוב לעיל, מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

5 / 5. 14

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן