facebook image

בחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות

1.  כללי:

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 31.12.2023 ובהמלצת שר הפנים מר משה ארבל, ביום שלישי י"ח באדר א' ה׳תשפ״ד 27 בפברואר 2024 יתקיים יום בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות (להלן "יום בחירות")

בחוק רשויות מקומיות ובחוק המועצות האזוריות נקבע כי ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות אשר בתחומן נערכות בחירות כלליות, יום הבחירות יהיה יום שבתון

2.  תחולה:

עובד מדינה יהיה זכאי ליום שבתון ביום בחירות, כמפורט להלן:

עובד השוהה בגבולות מדינת ישראל במהלך יום הבחירות ומתקיים לגביו אחד מאלה:

·  עובד רשום בפנקס בוחרים של רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה בחירות, אף

אם מקום עבודתו הוא ברשות מקומית או מועצה אזורית שלא חל בה יום שבתון.

·  מקום העבודה של העובד נמצא בתחום רשות מקומית או מועצה אזורית שנערכות בה בחירות.

יובהר כי זכאות ליום שבתון תינתן בכפוף לכך שהעובד אינו נמנה על עובדי שירותי התחבורה ושאר

השירותים הציבוריים, אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות.

3.  תשלום שכר בעד יום הבחירות:

·   עובד (למעט עובד ארעי,) אשר לא יעבוד ביום הבחירות, יהיה זכאי לקבל את שכרו הרגיל בעד

יום זה לא ינוכה יום חופשה ממכסת ימי חופשתו הצבורה; אם נדרש לעבוד ביום הבחירות, יהיה זכאי לקבל שכר עבור שעות עבודתו ובנוסף שעת חופשה

בתמורה לכל שעת עבודה שבוצעה ביום הבחירות.

·  "עובד ארעי" כמוגדר בפרק משנה 02.26 לתקשי"ר;

עובד ארעי כאמור, אשר הועסק 14 ימים לפחות במהלך חודש פברואר ,2024 ולא יעבוד ביום

הבחירות, יהיה זכאי לקבל את שכרו הרגיל בעד יום הבחירות; ככל שנדרש לעבוד ביום הבחירות, יהיה זכאי לקבל את שכרו הרגיל בעד שעות עבודתו, ובנוסף

שעת חופשה בתמורה לכל שעת עבודה שבוצעה ביום הבחירות.

·  עובד ארעי יומי שעבד פחות מ14- ימים במהלך חודש פברואר ,2024 אשר לא עבד ביום

הבחירות, לא יהיה זכאי כלל לתשלום בעד יום הבחירות; אם נדרש לעבוד ביום הבחירות, יהיה זכאי לקבל את שכרו הרגיל בעד שעות עבודתו, בהתאם

לנסמן 32.323 (א) לתקשי"ר.

·  עובד ארעי חודשי שהועסק פחות מ14- ימים רצופים (בכללם ימי חופשה שבועיים) סמוך ליום

הבחירות, זכאי לקבל שכר בעד יום הבחירות, בהתאם לנסמן 32.323 (ב) לתקשי"ר.

4.  דחיית הבחירות ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות מהן פונו תושבים:

הבחירות ב14- רשויות מקומיות ואזוריות מהן פונו תושבים, יקבעו תוך 5 חודשים ממועד חזרתם

של המפונים ליישובים:

·  בחירות נדחות במחוז הדרום: שדרות, אשכול, שער הנגב, שדות נגב, חוף אשקלון.

·  בחירות נדחות במחוז הצפון: קריית שמונה, שלומי, ויישובי המועצות האזוריות גליל

עליון, מבואות חרמון, מרום הגליל, מעלה יוסף, ומטה אשר.

5. הדגשים וסייגים החלים על עובדי מדינה לעניין הבחירות:

בהתאם להוראת סעיף 42ב' לחוק הבחירות לרשויות המקומיות, עובד מדינה ששמו נכלל ברשימת הבחירות לרשויות המקומיות נדרש להפסיק את שירותו ממועד הגשת רשימות המועמדים ועד למועד

הבחירות. ככל שיש נתק לכל אורך התקופה ממועד הגשת רשימת המועמדים לאישור ועד למועד הבחירות בין העובד לבין המשרד, ניתן יהיה להכיר גם בסטטוסים אחרים כחלופה לחופשת מנוחה/חל"ת/ מילואים

או חופשת מחלה, ובתנאי שנוצר נתק בין העובד לבין תפקידו במשרד, דהיינו העובד נעדר מהמשרד

באופן רציף, אינו מתייצב במשרד בין לבין ולא מבצע את תפקידו בכל דרך שהיא.

המשרד נדרש להבהיר לעובד, לפני יציאתו לחופשה, שאם מסיבה כלשהי יפסיק להיות בסטטוס אחר כגון:

מילואים/חופשת מחלה, יידרש לעדכן את המשרד באופן מידי ולעבור לסטטוס של חופשת מנוחה/חל"ת,

מובהר כי העובד לא יורשה לשוב לתפקידו עד לאחר הבחירות.

הוראות נוספות בנושא הבחירות, לרבות איסורים החלים על עובדי מדינה וסייגים לפעילות מדינית

ומפלגתית, מפורטות בהודעת נש"מ מס' פג.19/

0 / 5. 0

שיתוף:
דילוג לתוכן