facebook image

חוק הגנת השכר 2008

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

(תיקון מס´ 24), התשס"ח. ביום 1.2.09, נכנס לתוקף תיקון מס´ 24 לחוק הגנת השכר, התשס"ח-2008 (להלן: "החוק/התיקון"), אשר מסדיר את חובת המעסיק לנהל פנקס שכר וכן את החובה ליתן תלוש שכר לעובדו.

להלן עיקרי התיקון:

1. מסגרת התיקון

הורחבה ההוראה בדבר החובה לנהל פנקס שכר והוספה ההוראה בדבר החובה ליתן לכל עובד תלוש שכר בכתב עד לא יאוחר מה-9 לחודש העוקב, ויש לכלול בו את הפרטים הנ"ל:

 1. שם העובד משפחתו ומספר תעודת הזהות שלו.
 2. שם המעביד, מספר התאגיד ומען מקום העבודה או מקום העסק של המעביד.

תאריך תחילת העסקתו של העובד

 •  ותק מצטבר של העובד אצל המעביד או באותו מקום עבודה, לפי הגבוה מבניהם.
 • היקף השכר/ הבסיס שלפיו משולם השכר ובמקרים רלבנטיים – דירוג ודרגה.
 • התקופה שבעדה משולם השכר.
 • סכום השכר הכולל (ברוטו ונטו). 
 • השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי והסכומים המצטברים שלהם בשנת המס
 • פירוט סכומי השכר ויתר הרכיבים המובאים בחשבון לענין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות.
 • מספר ימי העבודה ושעות העבודה שעבורם משולם השכר (אם העובד נמנה על סוג העובדים אשר חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליהם, לאור העובדה כי לא ניתן לפקח על שעות עבודתם – יש לציין זאת במפורש בתלוש).
 • מספר ימי החופשה שניתנו לעובד בתקופת התשלום, ויתרת ימי החופשה. –
 • מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום, ויתרת תקופת המחלה הצבורה.

ניכויים

 • מס הכנסה
 • דמי ביטוח לאומי
 • ביטוח בריאות,
 • ניכוי לקופת גמל (שם הקופה וסכום הניכוי)
 • כל ניכוי אחר וכן סך כל הניכויים.
 • כל תשלום שמועבר לכל קופה, קרן או גורם אחר, אשר אינו מנוכה מהשכר דרך תשלום השכר.
 • שכר המינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, הרלבנטי לעובד.
חוק שעות עבודה
חוק הגנת השכר, צילום: שאטרסטוק

2. עונשין

מעביד אשר לא יפעל בהתאם להוראות החוק, ו/או אשר לא יעביר ליעדם ובמועד סכומים שניכה משכרו של העובד (ביטוח פנסיוני, קופות גמל, קרן השתלמות) ו/או שהפר איזו מהוראותיו האחרות של החוק, יהיה צפוי לעונשים כבדים, אשר יכולים להגיע לעד 30 חודשי מאסר ולקנסות של עד כמליון ש"ח.

החוק מטיל אחריות פלילית גם על נושא משרה בתאגיד (שותף, מנהל או בעל תפקיד אחר, האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה) אשר לא יוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

בהליך אזרחי, בית הדין לעבודה מוסמך לקבוע פיצוי לעובד על כל הפרה כאמור, בכל סכום שימצא לנכון.

3. העברת נטל ההוכחה מהעובד למעביד 

עד ליום תחילת התיקון לחוק, העובד היה חייב להוכיח ברשומים או בקיום מתכונת קבועה שעבד את השעות השנויות במחלוקת שבעדן נתבע שכר.

החל מיום התיקון לחוק, קרי 1.2.09, נטל ההוכחה עבר למעביד.

מעביד שלא ימסור לעובד תלוש שכר, או מסר לעובד תלוש שכר שלא נכללו בו
הפרטים המופיעים בסעיף 1 לעיל – חזקה היא כי נקבע לעובד שכר בניגוד להוראות החוק. לכן, יראו בשכר ששולם לו בפועל כשכר רגיל, שלא נכללו בו שעות נוספות, או שעות המנוחה השבועיות והגמול המתאים, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

הנני עומדת לרשותכם ולשירותכם בעמוד "צור קשר" בכל שאלה ו/או הבהרה בעניין זה ובכל עניין אחר.

5 / 5. 1

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן