facebook image

העברה לסניף אחר לא מצדיקה פגיעה בזכויות

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

בשא (ירושלים) 2106/08 ויקטוריה ג´דן נ´ ש.ל.ה. שירותי רפואה בע"מ מקבוצת שירותי בריאות כללית

ויקטוריה ג´דן (להלן:"המבקשת") הגישה צו מניעה אשר יאסור על ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ מקבוצת שירותי בריאות כללית (להלן: "המשיבה") להעביר את המבקשת, מסניף המרפאה בפסגת זאב, בו עבדה בתפקיד אחראית משמרת, לסניף בגילה או מעלה אדומים, בתפקיד פקידה.

המבקשת טענה, כי העברתה לסניף בגילה או מעלה אדומים, בתפקיד פקידה ולא כאחראית משמרת, יפגע בתנאי עבודתה ובזכויותיה, לרבות שיעור השתכרותה והתגמולים אותם היא מקבלת, ובנוסף היקף שעות המשרה בתפקיד זה נמוך יותר. עוד טענה, כי העברתה תפגע בשמה הטוב ובמעמדה.

המשיבה טענה, כי אין מקום ליתן את הצו, מאחר והעברתה של המבקשת מתפקידה הינו מבחינת מעשה עשוי, ולפיכך יש להותירו על כנו, ובשל הסיבה שהעברתה של המבקשת בוצעה על בסיס שיקולים מקצועיים ובינאישיים ולאחר שיחת שימוע עם המבקשת.

ביה"ד קבע

לא מצאנו כל פגם בהליך השימוע שנערך למבקשת ולא הוצגו בפנינו פגמים משפטיים. מאחר ולא הוצג בפנינו כל פגם משפטי בענין הליך קבלת ההחלטה על העברת המבקשת, ומאחר ולא הוכח בפנינו כי ההחלטה היתה שגויה, אלא מוצדקת, או פגועה בסבירותה, קובעים אנו כי ההחלטה על העברת המשיבה תיוותר על כנה, רק בהיבט של הסניף אליו תועבר, סניף מעלה אדומים. ברמה האישית היה בלתי נאות.

מצאנו כי העברתה של המבקשת לא היתה מוצדקת מאחר ולא הוכח שתפקודה ברמה האישית היה בלתי נאות. מצאנו כי העברתה היתה מוצדקת מאחר והאוירה במרפאה לא היתה נעימה והמשך יחסי העבודה העכורים כשהגב´ ברוורמן והמבקשת יחדיו לא היו פתרון אכיפה ראוי ולא היה בכך לקדם את העניינים של שתיהן ושל המרפאה, בכך היה שיקול הדעת נכון ובחרנו שלא להתערב בו.

העברתה של המבקשת יכולה להיוותר על כנה על מנת לשפר את מערכת יחסי עובד מעביד בין צוות המרפאה לבין עצמם ולכן על פי מאזן הנוחות, אין לקבל את צו המניעה, שעה שהמשיבה הסכימה להעביר את המבקשת לסניף הקרוב למקום מגוריה.

אולם יש לתת צו מניעה בכל הנוגע לפגיעה במעמדה ושכרה של המבקשת, שכן בעניין זה נמצאו לכאורה פגמים בשיקול הדעת של המשיבה, פגמים היורדים לשורש ההחלטה של המשיבה.

הבקשה למתן צו מניעה זמני נדחית באופן זה שהמשיבה רשאית להעביר את המבקשת לסניף במעלה אדומים, בכפוף לשמירה על מעמדה ושכרה. על כן, המשיבה תותיר את תיאור התפקיד של המבקשת כאחראית משמרת וכן תשלם לה את התוספות הנובעות מתיאור תפקיד זה, פרט לתוספת הנוגעת לרווחיות המרפאה, שזו תשולם על פי המתרחש במרפאה במעלה אדומים.

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן