facebook image

זכויות עובד נשמרות למשך שישה חודשים

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

פוטרת?! זכויותייך ישמרו לתקופה של 6 חודשים

חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס´ 25), התש"ע – 2009

מאת: עו"ד אורנה שמריהו

סעיף 1 לחוק פיצויים פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), קובע כי מי שעבד שנה אחת ברציפות, יהא זכאי לפיצויי פיטורים.

סעיף 2 בחוק מגדיר את המושג "רציפות בעבודה", כשסעיף 9 (2) קובע בין השאר כי רציפות בעבודה תימשך גם אם התקיימה הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על 3 חודשים.

התיקון לחוק קובע כיום, כי גם נתק של תקופה בת 6 חודשים, יראו בתקופה זו כרציפות בעבודה, לעניין שמירה על זכויות העובד באותו מקום העבודה, וכל הוותק שצבר יישמר לו, ויהא הוא זכאי להמשך צבירת זכויותיו, החל מהיום הראשון לעבודתו טרם ההפסקה.

מדברי ההסבר לחוק, אנו למדים, כי התיקון לחוק בא למנוע התחמקות של מעסיקים שונים מקיום חובתם להבטחת התנאים הסוציאליים של עובדיהם, לרבות פיצויי פיטורים, וזאת לאור גילוי התופעה של העסקת עובדים בהתקשרות לתקופה קצובה באורח מחזורי, כאשר בתום כל תקופה, שאינה עולה על 8 חודשים,

חל ניתוק יחסי עובד ומעביד ביוזמת המעביד, שלאחר שלשה חודשים מעסיקו מחדש, וכל זכויותיו של העובד אותן צבר במהלך תקופת עבודתו טרם ההפסקה נמנעות ממנו.

יש לכם שאלות נוספות בנושא? תמיד טוב לשאול ולהיעזר בעו"ד דיני עבודה המתמחה בחוקי דיני העבודה.

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן