facebook image

סדרי עבודה חג שבועות 2021

חג שבועות 2021 קרב, והשאלה שנשאלת – מה הם זכויותיו של העובד בחג זה?

סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 קובע, כי מועדי ישראל הקבועים במדינת ישראל הם – 2 ימים בראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות.

הנה כי כן, יום השבועות הינו יום מנוחה ואין עובדים בו.

מהן שעות העבודה בערב חג שבועות 2021?

סעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 קובע, כי ביום שלפני חג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות. ולכן, כל שעת עבודה מעבר ל – 7 שעות תיחשב כשעה נוספת.

במקומות עבודה שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, נקבע כי בערב החג, החל ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יום העבודה יהא 8 שעות.

חג השבועות
חג השבועות

מהו הגמול לעובד חודשי, יומי ושעתי עבור ימי חג שבועות 2021

עובד חודשי – זכאי לדמי חגים מתחילת עבודתו, ואין המעסיק רשאי לנכות לו שכר.

עובד שעתי ויומי – עובד לאחר 3 חודשי וותק במקום העבודה, אם לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחריו), אלא בהסכמת המעביד, זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי חג הסוכות, 2 ימי חג הפסח, חג שבועות 2021 ויום העצמאות).

סעיף 18א לפקודת סדרי שלטון ומשפט קובע, כי דין עבודה בימי חג, כדין עבודה במנוחה השבועית. סעיף 17לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע: כי "הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן:…ישלם לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-1.55 משכרו הרגיל. היה שכרו של העובד, כולו או חלקו, לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעביד בעד כל יחידה שנעשתה בשעות המנוחה השבועית שכר עבודה לא פחות מ-1.5 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות;"

על פי הוראות החוק, יש לשלם לעובדים בעבור עבודתם בחג לפחות 150% משכרם (תוספת של 50% על שכרם). אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי, המעניקים שיעור גמול גבוה יותר מהמחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה, כאמור.

עם זאת, מן הראוי לציין, כי בפסק הדין ע"ע 300360/98, נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל זינגר צפון (1986) בע"מ (טרם פורסם) קבע בית הדין לעבודה, כי אם העובד עובד בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים. דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של 150% לשכרו (קרי, סה"כ גמול של 250%).

ניתן לפנות לעוה"ד אורנה שמריהו, טל' 09-7796900 לפרטים נוספים על חוק שעות עבודה ומנוחה ועבודה בחגי ישראל באתר.

/ 5.

שיתוף:
מאמרים נוספים
התרשמתם רוצים שנחזור אליכם ?
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
פרטי התקשרות
עו"ד דיני עבודה - אורנה שמריהו עו"ד

עו"ד אורנה שמריהו בעלת ניסיון רב של למעלה מ- 20 שנה בתחום משפט העבודה בישראל, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי. בנוסף להיותה עו"ד לדיני עבודה, אורנה גם חשבת שכר בכירה.

את ניסיונה רכשה לאור תפקידה בהסתדרות כמזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות הפקידים במרחב תל אביב יפו וכן בהתמחות בת שנה וחצי במשרד גרוס, קלינהדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' – במחלקת דיני העבודה. להמשך קריאה

דילוג לתוכן