facebook image

עבודה בל"ג בעומר

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

ל"ג בעומר מתקרב, ונשאלת השאלה, האם עובד שנעדר מעבודתו בל"ג בעומר (למחרת חגיגת המדורות) זכאי לשכר עבודה?

ל"ג בעומר אינו נכלל ברשימת חגי ישראל, כקבוע בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948.

למרות זאת, במקומות עבודה בהם קיימים הסכמים קיבוציים ו/או צו הרחבה ענפי ו/או הסכם קיבוצי מיוחד ו/או הסכם עבודה אישי ו/או נוהג במקום העבודה הקובעים כי עובד זכאי להיעדרות מהעבודה בתשלום כיום בחירה בגין יום זה, אזי, במקרה שכזה יהיה העובד זכאי לתשלום שכר עבודה, על חשבון ימי הבחירה העומדים לרשותו.

בנוסף, על פי חוק חופשה שנתית, עובד רשאי לקחת יום חופשה אחד מתוך ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו, במועד שיבחר, ובלבד שיודיע על כך למעסיקו 30 יום מראש לפחות.

לפיכך, עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד כמפורט לעיל. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי של"ג בעומר עבורו יהיה יום עבודה רגיל.

מדורה
שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן