facebook image

סדרי עבודה בימי הזיכרון ויום העצמאות

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 אין כל התייחסות להיעדרות של עובד מעבודתו, המזכה אותו בשכר כאילו עבד. עם זאת, יתכנו הסדרים המיטיבים עם העובד, לפיהם יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייחשב כיום בחירה, המזכה את העובד להיעדר מעבודתו בתשלום, זאת בנוסף על ימי החג הרשמיים, מבלי שיום זה ינוכה מימי החופשה העומדים לרשותו.

האם עובד זכאי לתשלום שכר עבודה ביום הזיכרון

ההוראות התקשי"ר החלים על עובדי מדינה, קובעות, כי יום הזיכרון לשואה ולגבורה יהא יום בחירה, ועובד יכול לממש את זכותו ליום בחירה ביום זה.

לעובדים במגזר הפרטי, הוראות התקשי"ר לא חלים עליה, אך החל מיום 31/5/2010 סעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי כל עובד רשאי לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות. בין הימים המנויים בסעיף 1 לתוספת – יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

ולסיכום – עובדים תחת תקשי"ר ובהסכמים מיטיבים, יוכלו לקחת ביום זה יום בחירה, ואילו עובדים במגזר הפרטי יוכלו לנצל 1 יום חופשה ובלבד שיודיעו על כך למעסיקם 30 יום טרם יום הזיכרון.

דגל ישראל, עבודה ביום הזיכרון

היעדרות מהעבודה ביום הזיכרון לקרוב משפחה של חלל מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור 

סעיף 4 לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג-1963 קובע, כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון בתשלום שכר כאילו עבד.

קרוב משפחה מוגדר בסעיף כ-הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות. חלל מערכות ישראל הינו כל חייל שנפטר במהלך שירותו הצבאי ללא קשר לסיבת פטירתו.

שעות העבודה ביום הזיכרון

סעיף 2(ב) לחוק שעות העבודה ומנוחה, התשי"א 1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה") קובע, כי ביום שלפני חג, שהעובד אינו עובד בו, לא יעלה יום העבודה של 7 שעות.

יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנ"ל, יום העבודה ביום הזיכרון, שהוא ערב יום העצמאות, יהיה יום עבודה בין 7 שעות.

במקומות עבודה, שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, בערב חג, החל ביום שהעובד חייב לעבוד בו, יהיה יום העבודה של 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות, בתשלום של 8 שעות.

עבודה ביום העצמאות

גמול בגין עבודה ביום העצמאות

חוק יום העצמאות, התש"ט-1949 קובע כי יום העצמאות יהיה חג מדינה והינו – יום שבתון. סעיף 18 א(ב)לפקודת סדרי השלטון והמשפט קובע כי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשח"א-1951, החלות על המנוחה השבועית, יחולו על מועדי ישראל.

בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 עבודה במועדי ישראל תזכה את העובד בתשלום של 150% לפחות מהשכר.

יצוין כי בע"ע 300360/98 נחום צמח נ' ש.א.ש. קרל זינגר צפון (1986) בע"מ נקבע, שאם העובד עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של 150% לשכרו (סה"כ 250%).

בהתאם לחוזר משרד התמ"ת מאפריל 2012, עובד, שנאלץ לעבוד ביום העצמאות, במקום עבודה הכלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות, זכאי לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חלופי (200%).

מעסיק אינו רשאי לכפות על עובדו לעבוד במקום עבודה שאינו נמנה על מקומות העבודה שיש להפעילם ביום העצמאות.

חג עצמאות שמח!

אורנה שמריהו, עו"ד דיני עבודה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד אורנה שמריהו, טל': 09-7796900

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן