facebook image

חוק עבודת נשים – זכויות נשים בהריון

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

להלן תמצית מגוון הזכויות וההטבות בתחום דיני העבודה, המבטיחים את זכויותיהן ומעמדן של נשים בהריון, ו/או טרם ההיריון ובמשך חופשת הלידה ואחריה.

הגבלת פיטורים

חוק עבודת נשים, אוסר על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אם עבדה באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר על ידי הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. ההודעות על הארכת חופשת הלידה תמסרנה למעביד בכתב.

עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של פחות מ3 שבועות, תודיע על כך למעבידה 4 ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.

עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של יותר מ3 שבועות, תודיע על כך למעבידה 8 ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.

היעדרות במהלך חודשי ההריון

עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההריון מחייב זאתלשם פיקוח רפואי או בדיקות רפואיות שגרתיות, הקשורות בהריון, ואשר נעשים על ידי רופא נשים או בתחנה לבריאות האם והילד.

יודגש כי דין ההיעדרות, דינו כדין חופשת מחלה, והעובדת תהיה זכאית לתשלום ימי מחלה עבור תקופת היעדרותה.

חוק עבודת נשים קובע, כי עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה, תודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כך, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה,

התשי"א-1951, וכך גם הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה.

למרות האיסור להעסיק עובדת בשעות נוספות ובעבודת לילה, רשאי המעביד להעביד עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה השבועית ובכפוף לתנאי האישור.

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה חוק עבודת נשים, אוסר על מעביד לפגוע בהיקף משרה או בהכנסתה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם, אלא בהיתר הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. הממונה לא תתיר פגיעה בהיקף המשרה, אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה.

זכויות נשים בהריון
זכויות נשים בהריון

זכויות נשים בהריון – חופשת לידה

ילדת בשעה טובה, הנך זכאית לאחר הלידה לחופשת לידה של 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה כרצונך, הנך יכולה לנצל לפני יום הלידה המשוער והשאר לאחר הלידה. כחלק מזכויות נשים בהריון, עובדת שחלתה ו/או אושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, תהא זכאית:

 • להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבע שבועות;
 • לפצל את חופשת הלידה כך ששלשה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
 • עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאישפוז, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, תהא זכאית:
 • להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופה האשפוז, אך לא ביותר מארבע שבועות;
 • לפצל את חופשת הלידה כך ששלשה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך האשפוז או עם סיומה.
 • עובדת אשר האריכה את חופשת הלידה תודיע על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד בו היא אמורה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.
 • עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של פחות מ3 שבועות, תודיע על כך למעבידה 4 ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.
 • עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של יותר מ3 שבועות, תודיע על כך למעבידה שמונה ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.
 • ההודעות על הארכת חופשת הלידה תימסרנה למעביד בכתב.
 • איסור העסקה בשעות נוספות; במנוחה השבועית ובעבודת לילה
 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן: "חוק עבודת נשים"), מעניק הגנה אבסולוטית על עובדת ועובד בפני פיטורים עקב הריון ולידה והיעדרויות הקשורות להריון וללידה.

חופשת לידה ליותר מלידת ילד אחד

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, תהא זכאית להאריך את חופשת הלידה ב3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני. יודגש כי סך כל ההארכות לא יעלה על ארבעה שבועות.

מתוך מכלול זכויות נשים בהריון נקבע כי, עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שניים-עשר חודשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה, בתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר משניים-עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין.

היעדרה של העובדת מעבודתה, דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במנין הימים לגבי זכויות התלויות בוותק.

במידה והעובדת מבקשת לסיים את חופשתה לפני תום תקופת החופשה, חייב המעביד להחזירה לעבודה בתוך ארבעה שבועות מיום התייצבותה או מיום שהודיעה על רצונה לחזור.

קיצור חופשת לידה

עובדת המעוניינת בכך, תהא רשאית לקצר את חופשת הלידה, באישור בכתב מאת הרופא.

דמי לידה והפרשות לקופת גמל

עובדת שילדה ויצאה לחופשת לידה, תהא זכאית לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בעד הזמן שבו אינה עובדת.

עובדת ו/או עובד שהם ומעבידם הפרישו לקופת גמל, חלה החובה על המעביד לשלם את התשלומים לקופת הגמל, בתקופת חופשת הלידה.

היעדרות עקב טיפולי פוריות

עובדת העוברת טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ גופית, זכאית להיעדר מהעבודה בהתקיים התנאים הבאים:

הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב את היעדרותה.

באשר לתנאי זה אציין, כי לא מזמן ניתן פסק דין, אשר חייב תובעת בהוצאות משפט, לאור העובדה כי לא הציגה בפני המעביד אישור כי עוברת היא טיפולי הפריה. 

העובדת הודיעה מראש למעביד על היעדרותה. תקופת ההיעדרות, במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על 16 יום. תקופת ההיעדרות, במקום בו עובדים 6 ימים בשבוע, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על 20 יום. מספר הסדרות הטיפוליות לא יעלה על ארבע. דין ההיעדרות כדין חופשת מחלה. 

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שניים-עשר חודשים רצופים,

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, בתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר שניים-עשרחודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין.

היעדרה של העובדת מעבודתה, דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במנין הימים לגבי זכויות התלויות בוותק.

במידה והעובדת מבקשת לסיים את חופשתה לפני תום תקופת החופשה, חייב המעביד להחזירה לעבודה בתוך ארבעה שבועות מיום התייצבותה או מיום שהודיעה על רצונה לחזור.

הגבלת פיטורי עובדת העוברת טיפולי הפריה

חוק עבודת נשים, אוסר על מעסיק לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון, או השני, במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות.

יודגש כי האיסור לפטר, יחול רק על עובדת שנעדרה בפועל ממקום העבודה עקב טיפולי הפוריות.

 לאיסור לפטר קיימים שני חריגים;

 • הפיטורים יהיו מותרים אם ניתן היתר לכך, על ידי הממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, כאשר ההיתר לא יינתן אם לדעת הממונה פיטורי העובדת היו קשורים להיעדרות העובדת עקב טיפולי הפוריות או ההפריה חוץ גופית אותן עברה.
 • איסור פיטורי עובד או פיטורי עובדת בהריון שנעדרו כאמור, יפוגו לאחר שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם.

שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור הפליה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה"), בענייננו אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו, או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית ועוד.

לאור איסור האפליה בגין מין והורות, עובדת העובדת באותו מקום עבודה במשך פחות מ-6 חודשים. ופוטרה ללא סיבה מוצדקת, ורק לאחר שנודע למעביד שהינה בהריון, יכולה להגיש תביעה כנגד המעביד בגין אפלייתה, כשנטל ההוכחה כי לא פוטרה בשל הריונה הינו על המעביד. יודגש כי חוק זה אינו חל על מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים.

התפטרות בגין טיפול בילד

לאחר סיום חופשת הלידה, ו/או החופשה ללא תשלום, זכאית עובדת להתפטר כדין מפוטרת בכדי לטפל בילדה, ולקבל את התשלום בגין פיצויי פיטורים. אדגיש, כי ניתן להתפטר בעילה זו, עד 9 חודשים מיום הלידה.

לסיכום

נשים רבות, גם כיום בשנות האלפיים, לצערי, עדיין לא מודעות לכל זכויות נשים בהריון המגיעות להן בתקופת הריונן ולאחר הלידה, ואף מעסיקם רבים, לא מודעים לרוב החובות והזכויות המוטלות עליהם בעניין זה.

מאמר זה בא בכדי ליתן מענה ולו במקצת, לחלק מהזכויות הניתנות לעובדת והן לעובד בתקופת ההריון והלידה וחופשת הלידה. הנני מקווה כי מאמר זה ייתן מענה, לזכויות ולחובות הן של המעביד והן של העובד בנושא חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

5 / 5. 3

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן