לשירותכם:
072-3901305
לקבלת ייעוץ משפטי, השאירו פרטים
לכל שאלה חייגו:
072-3901305

חוק המטפלות

הכנסת אישרה את חוק המטפלותהכנסת בישיבתה מיום 13/7/09, אישרה את התיקון לפקודת מס הכנסה (מס´ 170), התשס"ט-2009.
תיקון הסעיפים בחוק, יגדיל את ההכנסה של הורים המוציאים הוצאות טיפול בגין ילדם, וזאת בדרך של הגדלת נקודות הזיכוי.

להלן התיקון לפקודה 

1.´´הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו; בפסקה זו, "הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" – הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, והמהוות חלק בלתי נפרד מהם´´.

2. ´´בסעיף 40(ב)(1) לפקודה, במקום "ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו"  יבוא "שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים´´.

3. בסעיף 66(ג)(3) לפקודה, אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:

ג) נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי לפי פסקת משנה.

ב) בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים.

4. בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח- 20077 להלן – חוק להגדלת שיעור ההשתתפות.

 בסעיף 26, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ג), בכל אחת משנות המס 2010
ו-2011 ישולם מענק בעד חודשי עבודה בפועל בשנת המס שקדמה לה (בסעיף קטן זה – שנת המס הקודמת), לפי הוראות פרק ב´, גם לעובד שלא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

  1. היה לו, בשנת המס הקודמת, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים:
  2. התקיימו בו, בשנת המס הקודמת, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג)(3) לפקודה

בסעיף 27(ב), אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

על אף הוראות סעיף קטן (ב), לגבי כל אחת משנות המס 2009 ו-2010 יחולו הוראות פרק ג´ בעד הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה באותה שנת מס בידי עצמאי, גם אם לא מתקיים בו האמור באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה:

1. יש לו, באותה שנת מס, ילד אחד לפחות שטרם מלאו לו שנתיים.
2. מתקיימים בו, באותה שנת מס, התנאים המזכים במחצית נקודת זיכוי או יותר לפי סעיפים 40(ב)(1) או 666(ג)(33) לפקודה.

תחילתם של סעיפים 40(ב)(1) ו-66(ג)(3)(ג) לפקודה, כנוסחם בסעיפים 2 ו-3 לחוק זה, ביום ו´ בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012), והם יחולו על הכנסה שהופקה במועד האמור ואילך.

סעיף 26(ה) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4(1) לחוק זה, יחול לגבי מענק המשתלם בעד חודשי עבודה בפועל בשנות המס 2009 ו-2010

סעיף 27(ג) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות, כנוסחו בסעיף 4(2) לחוק זה, ו-2010 יחול לגבי הכנסה חודשית ממוצעת שהופקה בשנות המס 2009

ראובן ריבלין,יושב ראש הכנסת

בנימין נתניהו,ראש הממשלה

יובל שטייניץ,שר האוצר

שמעון פרס,נשיא המדינה

מספר מדרגים:9 דירוג ממוצע:4.8
דירוג:
התרשמתם רוצים שנחזור אליכם ?

השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם: