facebook image

פרישה בגיל השלישי

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

האם עובד/ת אשר הגיעו לגיל פרישה יהיו זכאים לקבלת פיצויי פיטורים?

חוק פיצויי פיטורים, מקנה לעובד ו/או לעובדת, שהגיעו לגיל פרישה, זכות לקבל פיצויי פיטורים על פי תנאי אותו החוק, אף אם עבודתם הסתיימה כתוצאה מהתפטרות ולא כתוצאה מפיטורים.

פיצויי פיטורים לעובד ו/או עובדת אשר הגיעו לגיל פרישה ישולמו אך ורק לעובדים, שהחלו את עבודתם אצל אותו המעביד או באותו מקום העבודה טרם הגיעם לגיל הזכאות. לכן, עובד ו/או עובדת שהחלו את עבודתם אצל אותו מעביד לאחר גיל פרישה / גיל הזכאות – לא תעמוד להם הזכות להתפטר מחמת גיל ולזכות בתשלום פיצויי פיטורים.

פרישה בגיל השלישי
פרישה בגיל השלישי

התפטרות עובד בגיל פרישה

התפטרות עובד ו/או עובדת לאחר גיל פרישה – לא מזכה אוטומטית בתשלום פיצויי פיטורים ביום בו נפסקים יחסי עובד ומעביד, אלא רק ביום, בו ידרוש העובד ו/או העובדת את זכותם לקבלת פיצויי הפיטורים, תוך שימת דגש על עילת הדרישה לתשלומם, קרי – התפטרות מחמת גיל פרישה.

התפטרות בשעה שקמה הזכות לפנסיה אינה מזכה בפיצויי פיטורים – פרישה לפנסיה בגיל פרישה, המלווה בזכות לגימלה, מהווה מיצוי חוזה העבודה, ולכן פרישה שכזו לא תזכה בפיצוי פיטורים מכוח החוק.

עובד ו/או עובדת שפרשו ב"גיל פרישה" – לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בנוסף לקיצבה, אם קיימת להם זכות לקיצבה. פיצויי פיטורים ישולמו לעובד ו/או עובדת שפרשו רק אם תוכח עילת זכאות חוזית מעבר לקבוע בחוק פיצויי פיטורים.

גיל הפרישה החוקי כיום נקבע על פי חוק גיל פרישה – גיל 62 לאישה וגיל 67 לגבר.

לכל שאלה בנושא, מומלץ לפנות לעורך דין דיני עבודה.

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן