facebook image

חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) – התשס"ב-2002

ביום 20/7/09 התקבל בכנסת תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס´ 3) התשס"ב-2009, הקובע כי על מעסיק, המעסיק בני נוער, חלה החובה למסור לנער תוך שבעה (7) ימים, מהיום שהנער החל לעבוד אצלו, הודעה בכתב ובה יפרט את תנאי העבודה של העובד.

יצוין כי סעיף 1 בחוק, קובע כי מעביד ימסור לעובד, תוך שלושים (30) ימים, מהיום שהחל לעבד אצלו, הודעה בכתב בה יפרט את תנאי עבודתו.

מטרת החוק, כפי שהובאה בהצעת החוק, היא להגביר את ההגנה על זכויותיהם של נערים עובדים ולאפשר להם לקבל, סמוך לתחילת העבודה, מידע על תנאי העסקתם.

וזאת אף מהסיבה שלעיתים הנערים אינם עובדים תקופה מספקת (30 ימים), כדי שיהיו זכאים לקבל הודעה בהתאם להוראות החוק, וכך עלול להיפגע מימוש זכויותיהם כעובדים.

תחולת חוק הודעה לעובד – 45 יום מיום פרסומו ביום 27.7.09, קרי לאחר חופשת הקיץ 2009.

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן