facebook image

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

(תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב 2002 (להלן: "החוק") מחייב את כל המעסיקים במשק למסור לעובד וזאת לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד החל לעבוד במקום העבודה ולנער לא יאוחר מ- 7 ימים מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב בה יפורטו תנאי העבודה של העובד.

חוק הודעה לעובד – על תוכן ההודעה לכלול

  1. זהות המעסיק וזהות העובד;
  2. תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעסיק;
  3. תיאור עיקרי התפקיד;
  4. ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
  5. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו;
  6. אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין;
  7. יום המנוחה השבועי של העובד;
  8. סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעסיק להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;
  9. לגבי מעסיק שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד- שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו;

סעיף 5 לחוק קובע קובע: לבית הדין האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי על הפרת חוק זה, ורשאי הוא לפסוק פיצויים גם אם לא נגרם נזק ממוני לעובד בשיערו שייראה לו בנסיבות העניין וזאת עד לסך של 15,000.00 ₪. בהתאם להוראות חוק זה, ללא תתקבל טענה של מעסיק כי נמסר לעובד הודעה בעל פה על תנאי עבודתו.

בפסק דין המהוה הלכה, ע"ע 154/10 קלרה שניידר: ניצנים אבטחה בע"מ [פורסם בנבו] (3.5.11), התייחס בית הדין הארצי, מפי כב' השופטת דוידוב-מוטולה, להוראות חוק הודעה לעובד, וקבע, כי אין מדובר בעניין טכני, אלא חלק מהחובה של מעסיק לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת, ואין להסתפק במסירת הודעה בעל-פה, ובנסיבות של אי מתן הודעה בכתב, זכאי העובד לפיצוי.

הרציונל העומד מאחורי הדרישה למסירת תנאי העבודה: להבטיח שבידי העובד יהיה מידע באשר לתנאי עבודתו, על מנת לאפשר לו לעמוד על זכויותיו, כמו גם על מנת למנוע מחלוקות עתידיות בינו לבין המעסיק, וככל שהמחלוקת בין הצדדים תהא גבוה יותר, כך ייטה בית הדין לפסוק סכומים גבוהים בגין אי מתן פירוט על תנאי העבודה.

אשר על כן, מומלץ לכל מעסיק ליתן לעובד פירוט על תנאי עבודתו.

למידע נוסף בנושא, השאירו פרטים או התקשרו 09-7796900 – עו"ד דיני עבודה אורנה שמריהו

חוק הודעה לעובד - עוד דיני עבודה אורנה שמריהו
שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן