facebook image

הודעה מוקדמת לעובד

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

מתי יש לתת לעובד הודעה מוקדמת?

ככלל, כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד שלו, עליו לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים, וזאת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

כלומר, המעסיק איננו יכול לפטר את העובד באופן מיידי, מהיום למחר, אלא עליו לתת לו הודעה מוקדמת, וזאת על מנת לאפשר לעובד לחפש עבודה חילופית עוד לפני סיום העסקתו, ובכך למנוע מצב לפיו הוא יימצא ללא מקור פרנסה עם סיום עבודתו.

ההודעה המוקדמת צריכה להינתן בכתב, ולהיות קצובה בזמן, כפי שיפורט להלן.

נוסח ההודעה המוקדמת

נוסח ההודעה המוקדמת בכתב צריך לכלול יום הוצאת ההודעה, ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים, כאמור סעיף 2(ג) לחוק. לרוב מקובל גם לציין את סיבת הפיטורים, במיוחד במידה והדבר איננו נובע מאי שביעות רצון מתפקודו של העובד, לדוגמא עקב אילוצי צמצום כח האדם, וכן להוסיף איחולי ברכה להצלחת העובד בהמשך דרכו.

חשוב מאד למסור לעובד את ההודעה המוקדמת בכתב, בין היתר מאחר ומסמך זה מאפשר לעובד לפנות ללשכת התעסוקה ולקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, המכתב נועד להבטיח מתן פיצויי פיטורים לעובד, במיוחד במקרה והמעסיק ירצה לטעון שהעובד התפטר ולא פוטר, כדי לחמוק מחובת תשלום פיצויי פיטורים המגיעים לו עקב כך.

הודעה מוקדמת
הודעה מוקדמת, צילום: שאטרסטוק

משך תקופת ההודעה

משך תקופת ההודעה המוקדמת נקבע לפי סוג השכר שמשולם לעובד, חודשי או שעתי/יומי. כך, לדוגמא, עובד בשכר חודשי שעבד פחות מחצי שנה זכאי ליום אחד עבור כל חודש בו עבד במהלך 6 החודשים הראשונים לעבודתו. במידה והוא עבד בין חצי שנה לשנה (כולל), הוא זכאי לקבל 6 ימים עבור חצי השנה הראשונה, ויומיים וחצי נוספים עבור כל חודש נוסף מעבר לחצי השנה. במידה והוא עבד למעלה משנה, הוא זכאי לחודש ימים.

אין מניעה שהעובד והמעסיק יסכימו על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הנקובה בחוק, אולם אין לקבוע תקופה קצרה מזו הנקובה בחוק, מאחר והמדובר בזכות קוגנטית שאין להתנות עליה לרעת העובד. כך עולה מסעיף 12 לחוק, אשר קובע כי "חוק זה, אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה".

בהליך ע"ב 3187/04 פלדמן נגד יוסף וולף ושות' נקבע כי כאשר עובד טוען כי הוסכם בינו למעסיק כי תינתן לו תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הנקובה בחוק, עליו גם מוטל הנטל להוכיח טענה זו. לפיכך מומלץ לעובד שקיבל ממעסיקו הסכמה להארכת תקופת ההודעה המוקדמת לו לעגן הסכמה זו בכתב, ולא להסתפק בקבלת הסכמה כזו בעל פה בלבד.

מתי אין חובה לתת הודעה מוקדמת לעובד?

סעיף 10(2) לחוק מאפשר למעסיק לפטר את העובד באופן מיידי, ומבלי לתת לו הודעה מוקדמת, וזאת בנסיבות שבהן העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או לפי החלטת בית דין למשמעת שהורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.

מדובר בסנקציה קשה שננקטת במקרים חמורים במיוחד, בהם העובד ביצע עבירה פלילית כגון גניבה מהמעסיק, מסירת סודות מסחריים למתחרים, וכדומה, או עבירת משמעת חמורה כגון היעדרות ממושכת ממקום העבודה ללא אישור.

הודעה מוקדמת לעובד
הודעה מוקדמת לעובד, צילום: שאטרסטוק

האם על העובד להתייצב לעבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת?

ככלל, על העובד להמשיך להתייצב לעבודתו גם במשך תקופת העבודה המוקדמת, ולקבל את שכרו הרגיל עבורה. יחד עם זאת, המעסיק רשאי להודיע לעובד כי הוא מוותר על התייצבותו לעבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כאמור בסעיף 6 לחוק. לדוגמא, במידה והמעסיק איננו רוצה שהעובד יתסיס את יתר העובדים במקום העבודה או את מחליפו החדש בתפקיד. אולם במקרה כזה על המעסיק להמשיך ולשלם לעובד את שכרו הרגיל, כאילו הוא יתייצב לעבודתו.

מה קורה במידה והמעסיק לא נתן הודעה מוקדמת לעובד כדין?

במידה והמעסיק לא נתן לעובד הודעה מוקדמת כדין ובהתאם לחוק, עליו לשלם לו פיצוי בגובה שכר העבודה שהיה עליו לשלם לעובד במשך התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת, כאמור בסעיף 7 לחוק. לדוגמא, אם המעסיק היה צריך לתת לעובד הודעה מוקדמת בת 20 יום מראש, עליו לשלם לו שכר עבור 20 ימי עבודה. 

5 / 5. 2

שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן