facebook image

ביטוח פנסיוני

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות
השאירו פרטים

חובת הביטוח

ביום 30/12/2007 נחתם צו הרחבה לביטוח פנסיוני למעסיקים מקיף במשק. צו זה מטיל על כל המעבידים בישראל, חובת עריכת ביטוח תפעול פנסיוני למעסיקים מקיף, בגין כלל העובדים השכירים במשק. כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, יהי זכאי להיות מבוטח ולבחור, בהודעה בכתב למעסיקו בפרק הזמן שנקבע בצו, את קופת הפנסיה בה רצונו להיות מבוטח, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות. פרקי הזמן הם – מי שהתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו של הצו – 60 יום מיום תחילת עבודתו. במידה והעובד לא הודיע למעסיקו בכתב על בחירתו, על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו המעסיק במועד בו מה לעובד הזכאות בקרן פנסיה מקיפה חדשה.
ביטוח פנסיוני - שקית כסף ומטבעות על שולחן

על מי לא חל הצו

הוראות הצו לא יחולו על מי שמתקיים לגביו ולו אחד מהתנאים להלן:

1. מי שבמועד הקבוע או לאחריו מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו עפ"י הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או צו רחבה קיים או עתידי, ו/או עפ"י דין, כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות רן פנסיה יעמוד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד. 2. מי שבמועד הקבוע או לאחריו מבוטח או שמעביו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל לרבות באופן נלווה גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת הביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי פיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ – 5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד. 3. מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו – 6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה , על מעביד כאמור בסעיף זה תחול חובת העברת רכיב "פיצויי פיטורים.´´ 4. מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב בניהם), כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 10% (5% תגמולי עובד ו – 5% תגמולי מעביד), על המעביד של עובד כאמור בסעיף זה, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי פיטורים 5. מי שבמועד הקבוע או לאחריו מבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו מכוח צו לביטוח פנסיוני בפנסיה תקציבית, בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת ע,י המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל) ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקבוע בחוק. 6. מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה מי שטרם מלאו לו – באישה 20 שנה ובגבר 21 שנים. בהגיע העובד ו/או העובדת לגיל האמור, יחולו עליהם הוראות הצו. הצו יחול גם על מי שהינו במועד הקובע בגיל 50 ומעלה, אשר במועד הקבוע אין לו הסדר פנסיה מיטיב. על עובד שכזה תחול חובת ביטוח פנסיוני, אולם יהיה הוא רשאי להצטרף לפי בחירתו, אצעות הודעה שתופנה למעסיקו בכתב, לקופת גמל.

חובת ביטוח פנסיוני

חובת הביטוח הפנסיוני תעשה בתנאים שלהלן:

  • העובד יבוטח בביטוח פנסיוני – פנסיה מקיפה חדשה לרבות קופת גמל לקצבה אשר אושרה ע"י הממונה על אגף שוק ההון, בטוח וחסכון במשרד האוצר.
  • השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים.
  • חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק, כפי שמתעדכן מעת לעת, הנמוך מבין השניים

תחילת ביצוע ההפרשות

עובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או מתום שנת המס המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה.

תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

הכספים המופרשים לזכות העובד יבואו במקום "פיצויי פיטורים" (עבור התקופה בה הופרשו סכומים לביטוח פנסיוני) וזאת בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. במקרה ל פיטורים ישוחררו הכספים לזכות העובד וגם במקרה של התפטרות, למעט שני חריגים כשבהתקיים אחד מהם , יוכל המעביד לקבל בחזרה את כספי פיצויי הפיטורים שהפריש עבור העובד.

והחריגים הם

1. במקרה בו נשללה זכותו של העובד לתשלום פיצויי פיטורים על פי פסק דין של בית הדין לעבודה 2. במקרה בו העובד משך כספים מהקופה לפני שקמה לו או לשאיריו זכות לעשות כן.

השלמת פיצויי פיטורים:

מעביד רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל – 8.33% משכר העובד לקופת גמל אישית לפיצויים או לקופת גמל לקצבה ולהודיע בכתב לקופה ולעובד כי הוא בוחר בהחלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. במקרה כזה כספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. לקריאת מאמר בנושא זכויות העובד – לחצו כאן. * המידע המוצג הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
שיתוף:
צרו קשר
דילוג לתוכן