facebook image

הפרשות פנסיה לעובדים זרים

על פי חוק למען זכויות עובדים זרים, מעסיק מחויב להפריש פנסייה לעובד זר המועסק בחברתו, בהתאם לצו הרחבה שניתן בשנת 2008. לפי צו זה עובד זר בישראל, זכאי להפרשות עבור ביטוח פנסיוני. גובה הפרשת המעסיק והעובד לביטוח הפנסיוני, זהות לאלה של עובדים ישראלים מן המניין.

ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור העובד הזר, יופקדו בקרן שהיא אינה פנסיונית שאותה יוכל לפדות העובד עם סיום עבודתו. אנשים שמעסיקים עובדים זרים בענף הבניה למשל או בטכנולוגיה ייחודית, או חברות סיעוד שמעסיקות עובדים זרים, תפקדנה את דמי הביטוח הפנסיוני ופיצויי פיטורין בחשבון בנק נפרד.

על המעביד להפקיד פיקדון חודשי שיחליף את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בנוגע לעובדים זרים. גובה הפיקדון יהיה כ- 36% משכר העובד, כאשר 16% ישולמו מהמעסיק ו-20% ינוכו משכרו של העובד הזר המסתנן.

זכויות עובדים זרים או מסתננים תינתן ע"י המעסיק באופן אוטומטי ועל המעסיק יהיה להפריש סכומים קבועים לחשבון הבנק שייפתח במיוחד לצורך הביטוח הפנסיוני של העובד הזר. חשוב לזכור, כי בתנאי החיסכון הפנסיוני עבור העובדים הזרים, ניתן יהיה למשוך את הכספים בתום העסקת העובד, ללא תשלום קנס כאשר העובד יפסיק את עבודתו.

שיתוף עם רשויות האכיפה בפעולות הרתעה ועונשים נגד מעסיקים שעברו את החוק

על פי חוק זכויות העובד למען עובדים זרים, המעסיק הישראלי מחויב על פי דרישות החוק להעסקתם החוקית של העובדים הזרים. מדינת ישראל, פועלת בשיתוף של רשויות האכיפה והחמרת עונשים כנגד מעסיקים שלא עומדים בדרישות החוק.

אחת הזכויות הבולטות הינה הפרשי הפנסיה לעובדים זרים. יש לציין כי ההפרשות לפנסיה של העובד, תהיה תלויה במטופל ובחברת הסיעוד, תלוי בשיעורי הגמלה שהמטופל זכאי להם. חלקה של חברת הסיעוד ובשיעור בהתאם לקביעת המוסד לביטוח לאומי.

יש לציין, כי הזכות של העובדים הזרים בדבר הפנסיה כמו שאר זכויותיהם של עובדים זרים, תינתן ע"י המעסיק באפן אוטומטי. לגבי הפרשות פנסיוניות עבור העובדים הזרים, הובא לא אחת בפסקה, כי יש להפריש כספים השוות בערכן להפרשות פנסיוניות, אבל יחד עם זאת, התקנות הן ברורות.

השאלה היא, ה לגבי עובדים זרים שעליהם חלה הגבלה של עבודה במשך 5 שנים? נושא זה בעצם אינו פשוט היות וישנה מורכבות מסוימת ושאלות כגון מה גובה המס הסופי בעת המשיכה ואם ישנן הטבות מס כלשהן על הפקדות לקרנות הפנסיה הרגילות.

עובד זר מהרהר בזכויות העובדים הזרים

הביטוח הלאומי ניסה ליישם את חוק הפנסיה עבור העובדים הזרים

היות שזמן רב לא היה חוק מוגדר לגבי זכויותיהם של עובדים זרים בנושא הפנסיה, ניסה המוסד לביטוח לאומי ליישם את דרישות החוק והוציא איגרות בנושא.

למרות שאין זה מתוקף תפקידו של המוסד לביטוח לאומי ליישם את דרישות החוק או לקבוע תקנות לדרישות הללו, יצא צו ההרחבה בשנת 2008 אשר מסדיר את זכויותיהם של העובדים הזרים לגבי הפנסיה המגיעה להם וכן פיצויים בתום עבודתם על פי החוק.

בהתאם לפסיקת הדין בביה"ד הארצי לעבודה כבר קרו מקרים שבהם העובד הזר תבע את המעסיק למשל על פיצויי פיטורין. על המעסיק על פי חוק, לשלם לעובד בתום העסקתו, פיצוי על סך של גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש לעובד.

דוגמאות של עובדים זרים שהתמודדו עם בעיות מול עובדים זרים, למשל אם עובד זר התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים, או שפוטר בטרם השלים שנת עבודה מלאה, על המעסיק יהיה לשלם פיצוי בגובה ההפרשות שהיה עליו לבצע.

במידה והעובד זכאי לפיצויי פיטורין על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויי פיטורין מלאים בגובה של 8.33% ממשכורתו האחרונה של העובד כפול מספר החודשים שבהם עבד.

למידע מקצועי וענייני בנושא דיני עבודה כדאי שתפנו אל עו"ד דיני עבודה אורנה שמריהו אשר עוסקת בתחום זה מעל ל-17 שנה. עו"ד אורנה שמריהו התמחתה בתחום דיני עבודה באחד ממשרדי עו"ד המובילים בת"א. עו"ד שמריהו היא מגשרת ועוסקת בתחום דיני עבודה הן במגזר הפרטי והן בציבורי.

שיתוף:
דילוג לתוכן