לשירותכם:
072-3901305
לקבלת ייעוץ משפטי, השאירו פרטים
לכל שאלה חייגו:
072-3901305

ביטוח פנסיוני - הגדלת שיעור תגמולי הפנסיה

צו הרחבה בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק

החל מיום 1/7/2016                                                  

ביום 23.5.16 חתם ראש הממשלה ושר הכלכלה על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק (להלן: "צו ההרחבה")

על פי הצו, ההפקדות לפנסיה בכל סוגי ההסדרים; קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל יוגדלו  ויהיו בשיעור אחיד,  שלא יפחת משיעורי ההפקדה שנקבעו בצו ההרחבה והמפורטים להלן.

צו ההרחבה יחול  על כלל המעסיקים במשק,  לרבות על מי שחל עליו צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק.

תגמולי פנסיה

להלן שיעור ההפרשות הפנסיוניות בהתאם לצו ההרחבה –

הגדלת שיעור ההפקדות לתגמולים – חלק המעסיק

בהתאם לצו, החל מיום 1.7.2016 יהיה על כלל המעסיקים במשק להעלות את שיעורי ההפקדות – לתגמולים ל- 6.25%.

החל מיום 1.1.2017 שיעור ההפקדה יגדל ל- 6.5% .

הגדלת שיעור ההפקדות לתגמולים – חלק העובד

בהתאם לצו, החל מיום 1.7.2016 שיעור הפקדות לתגמולים של חלק העובד, יהיה לכל הפחות, 5.75% בכל הסדר פנסיוני בו הוא מבוטח (קרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל.

החל מיום 1.1.2017 שיעור ההפקדה לתגמולים של חלק העובד יגדל ל-6%.

השכר הקובע

צו ההרחבה מגדיר מהו "השכר הקובע" להפקדות  לתגמולים ולפיו, "השכר הקובע" הוא " כהגדרתו בהסכם החל על העובד ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב בהסכם פנסיית חובה".

"השכר המבוטח" לפי סעיף 6 לצו ההרחבה לפנסיית חובה במשק הוא  "..שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, עד התקרה המפורטת בסעיף קטן ג'".

סעיף 6(ג) לצו ההרחבה לפנסיה חובה קובע כי" חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעדכן מזמן לזמן, הנמוך מבין השניים".

אשר על כן, על המעסיק להפקיד תשלומים לפנסיה על בסיס השכר הקובע בהתאם להסכם הקיבוצי/צו ההרחבה הענפיים שחלים עליו. בהעדר הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפיים, חובת ההפקדה הינה על פי השכר הקובע בצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק אלא אם כן חל הסכם אישי בשיעורים גבוהים יותר.

הפקדות לביטוח מנהלים/קופת גמל שאינה קופת פנסיה

תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח / קופת גמל שאינה קרן פנסיה יכלול את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הנדרש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור ההפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע. מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, מוסכם, כי העלויות המעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה כאמור, ביחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

תשלום המעסיק לרכיב פיצויי הפיטורים

על פי הצו, שיעור הפקדות המעסיק לפיצויי פיטורים יהיה בהתאם להסכם החל על העובד והמעסיק, ובכל מקרה לא יפחת מ- 6% מהשכר.

לגבי עובד חדש שייקלט, לאחר כניסתו של צו ההרחבה לתוקף המעסיק רשאי להפקיד עבורו 6% מהשכר לפיצויי פיטורים, אלא אם כן, מדובר בעובד חדש הבא עם פוליסה קיימת הכוללת  שיעורי הפקדה לפיצויי פיטורים גבוהים יותר.

כך, גם יהיה לגבי עובד קיים, שעובר מקופה מסוג אחד לקופה מסוג אחר, המעסיק ימשיך להפקיד עבורו את שיעור ההפקדה  לרכיב פיצויי פיטורים כפי שהיה לפני המעבר, ולא פחות מ- 6%.

תחולת צו ההרחבה – 1/7/2016

הכותבת: עו"ד אורנה שמריהו.

אין במידע בכדי להוות יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי.

מספר מדרגים:35 דירוג ממוצע:4.2
דירוג:
התרשמתם רוצים שנחזור אליכם ?

השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם: